Algemene voorwaarden

Dit document “algemene voorwaarden” bevat bepalingen over gebruiksvoorwaarden, grenzen van dienstverlening, acceptatie van voorwaarden, modificatie van voorwaarden, gebruik, aansprakelijkheid en derden. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn verwoordt op deze webpagina.

Karakterbeeld is een community van fotografen waaraan verbonden zijn:
Walther Laurens Walraven, Kristi Jungcurt, en Erik Jan Venhuizen.

U doet zaken met elke fotograaf afzonderlijk. Als regel zijn de voorwaarden van de Federatie van Fotografen van toepassing.
Download de leveringsvoorwaarden.

Boeken


Als u voor een van de fotografen boekt dan rekent u af met die fotograaf.
Lees meer op de pagina reserveren….
Het bedrag van de fotosessie moet worden betaald nadat u uw foto en of digitale bestanden hebt ontvangen.
U mag ook natuurlijk vooraf betalen.

Annulering


U kunt uiterlijk 1 week voor aanvang schriftelijk annuleren.
Dit kan per mail:
Kirsti Jungcurt
Walther Walraven
Erik Jan Venhuizen

Bestelde prints, lijstwerk e.d kunnen niet worden geannuleerd .

Gebruiksvoorwaarden

Stacks Image 2915
Karakterbeeld biedt deze website aan voor uw persoonlijk en professioneel genot, als referentiemateriaal en om communicatie te faciliteren.

Kopieer of reproduceer svp geen afbeeldingen van de website, zonder toestemming van Karakterbeeld. Reproductie omvat het gebruik van beelden voor advertenties en multimedia presentatie op het internet of in elke vorm van print publicaties.

U mag geen onderdeel van deze website voor publieke of commerciële doeleinden veranderen,  verzenden of gebruiken, inclusief teksten en afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van Karakterbeeld. Om een licentie voor reproductie van beelden te verkrijgen moet u direct contact opnemen met de fotografen.
Het copyright van elk beeld op deze website is in bezit van de betreffende fotograaf. Elk niet geautoriseerd gebruik maakt inbreuk op de wetgeving inzake copyright,  handelsmerken, privacy, publiciteit, communicatie regelgeving en statuten.

Grenzen aan dienstverlening

Stacks Image 2923
De fotografen van Karakterbeeld behouden zich het recht voor af te zien van het leveren van enige dienst, indien niet is voorzien in de basiseisen en -voorwaarden van het project, of indien de technische vereisten uitstijgen boven de mogelijkheden of capaciteiten van de fotograaf.

In geen geval zal de fotograaf aansprakelijk zijn voor schade aan personen of eigendommen, zowel voor incidentele-, specifieke- of vervolg schade of andere aansprakelijkheid, als gevolg van of gerelateerd aan diensten verzorgd door deze fotograaf .

U gaat ermee akkoord de fotograaf te vrijwaren van schuld jegens verlies, aansprakelijkheid of schade die u of uw vertegenwoordiger kan lijden.

Gebruik website

Stacks Image 2937
De website of de inhoud ervan mag u niet kopiëren, reproduceren, verkopen of aanpassen voor enig commercieel of niet commercieel doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karakterbeeld.

Algemene voorwaarden en bepalingen van de Fotografen Federatie in Nederland zijn van toepassing tussen Karakterbeeld en andere partijen, inclusief offertes, opdrachten en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

De originele versie van deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn gedateerd op 26 mei 2005 en gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2005.
Bekijk Algemene voorwaarden FotografenFederatie
Wij van Karakterbeeld hanteren tevens deze voorwaarden.

Beperkte aansprakelijkheid


De website en de inhoud ervan zijn in goed vertrouwen samengesteld en zonder aansprakelijkheid voor beschikbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid.  In geen geval is Karakterbeeld aansprakelijk voor verlies en schade, zowel voor directe als gevolg schade, voorkomend uit de website en de inhoud ervan. Karakterbeeld accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waar in deze website naar wordt verwezen.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten


Deze website bevat materiaal dat eigendom is van Karakterbeeld of van derden en hierop berust copyright, ontwerp recht en recht op handelsmerk.

Websites derden


Verwijzingen op deze website naar informatie of websites van andere partijen hebben uw gemak tot doel. Karakterbeeld heeft geen controle over de inhoud of de beschikbaarheid ervan. Als u deze verwijzingen gebruikt verlaat u de deze website en gelden de gebruiksvoorwaarden en beleidsregels van deze andere partijen.

Publicatie en portretrechten

Stacks Image 4041
Als geportretteerde heeft u het portretrecht. Zeker als u opdrachtgever bent van de foto.
Dit houdt in dat
u bepaalt of het portret gepubliceerd mag worden. Vooraf vragen wij u of ermee instemt dat wij de foto's die gemaakt zijn tijdens een sessie voor publicatie mogen gebruiken. Er zijn drie opties waarvoor u tekent.

  1. nee, u wilt dat geen enkele foto wordt gepubliceerd;
  2. ja, maar u wilt weten voor welk medium;
  3. ja, zonder voorbehoud.

Op foto’s die wij maken berust het auteurs- en als regel ook het publicatierecht bij Karakterbeeld.  U heeft het recht fotomateriaal te gebruiken voor het doel waarvoor dit is gemaakt.  De licentie van beeldmateriaal is ook te koop. Voor de fotosessie dient u voor deze rechten een overeenkomst te tekenen.
Voorbeeld van een overeenkomst welke wij - u als regel - zullen aanbieden. U kunt deze downloaden
Quit Claim - model 1c

Facebook


Karakterbeeld publiceert ondermeer op Facebook . Zoals gezegd uitsluitend met uw toestemming.


Kwaliteit

Stacks Image 5840
Het maken van foto’s is kunst en vakwerk tegelijk

De fotografen bij Karakterbeeld houden van hun vak. Zij hebben een goede vakopleiding genoten en vele duizenden foto’s werk geleverd. Maar elke keer is het maken van een portret opnieuw weer uniek;- een artistiek uitdaging om een prachtig beeld te maken.

U heeft de keus gemaakt om ons als fotograaf in te schakelen

Als klant kiest u voor ons omdat u ons werk mooi vindt, wij zijn aanbevolen door kennissen of dat u gebruik maakt van een aanbieding. Het maken van foto’s is maatwerk. Geen enkele portretfoto is hetzelfde; steeds weer is er een uniek nieuw beeld. U kunt een foto afkeuren omdat u er volgens u niet mooi opstaat, terwijl de fotograaf het beeld juist wel mooi vindt. Ook al hebben de bij Karakterbeeld aangesloten fotografen een goede opleiding genoten en hebben zij hun sporen verdiend, er kan desalniettemin verschil van mening zijn.

Verschil van mening over de kwaliteit van de foto

Afgezien van het vakmanschap dat de fotograaf in de foto heeft gestopt, zoals lichtgebruik, kleur-echtheid, scherpte, compositie, ruis e.d. of juist geen ruis kan er meningsverschil zijn over een foto. U bent niet tevreden over de foto’s.
Hoewel dat heel zelden voorkomt hebben wij daar als fotografen begrip voor. Wij maken daarom per foto sessie verschillende opnames waaruit u een keuze kan maken.

Oplossen van verschil van mening

  • Mocht er in de serie van foto’s toch nog niet de voor u goede foto tussen zitten, dan bieden wij als regel aan om de sessie over te doen.
  • Heeft u de foto’s eenmaal besteld dan heeft u daarmee het fotowerk bindend geaccepteerd.
  • Als u de factuur heeft ontvangen dan kunt u kenbaar maken of er iets niet correct is volgens u. Reclameert u niet binnen die 10 werkdagen, dan is de factuur bindend.

De tekst uit onze algemene leveringsvoorwaarden inzake Factuur en Betaling luidt:
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.